นักศึกษา
 นักศึกษาภาคปกติ
- จำนวนนักศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา
- จำนวนนักศึกษาจำแนกตาม คณะ/เพศ / ปีการศึกษา
- จำนวนนักศึกษาภาคปกติ คณะ /โปรแกรมวิชา / หมู่เรียน /เพศ
- ค้นหานักศึกษาภาคปกติ
 นักศึกษาภาคกศ.ป
- จำนวนนักศึกษาภาคกศ.ป.
- จำนวนนักศึกษาภาคกศ.ป. คณะ/เพศ
- ค้นหานักศึกษาภาคกศ.ป.
อาจารย์
- จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่ง
ตามหน่วยงาน/คณะ
- ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมด
 - ค้นหาข้อมูลอาจารย์
บุคลากร
 - จำนวนบุคลากรตามประเภท
 - บุคลากรทั้งหมด
 - ค้นหาบุคลากร
 

ดูผลการเรียน
แสดงความคิดเห็นออนไลน์
ระบบแฟ้มสะสมงาน
 

อาจารย์แยกตามหน่วยงาน

   แสดงข้อมูลทั้งหมด   ค้นหาแบบละเอียด
Exact phrase   All words   Any word

นายศรีจันทร์   ทานะขันธ์
อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นายสอาด   ม่วงจันทร์
อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นายสุธา   สุวรรณบท
อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นายสุนทร   ไชยชนะ
อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นายพฤหัส   กำภูศิริ
อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นางมาลี   ศรีพรหม
อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นางสาวสมจิตต์   รัตนอุดมโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นางสาวชนัญกาญจน์   แสงประสาน
อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นางสาวสมบูรณ์   ชาวชายโขง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นายเพิ่มศักดิ์   ยีมิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายฐากร   เจริญรัมย์
อาจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายพิทักษ์   วงษ์ชาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายชัยณรงค์   ไชยสินธุ์
อาจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายชาญณรงค์   ศรีนุกูล
อาจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายพิศิษฐ์   แสงวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายอนันต์   ปานศุภวัชร
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางนพรัตน์   สิทธิวงศ์
อาจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาววิศัย   พรหมเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายปัญญา   มหาชัย
อาจารย์
สาขาวิชาเคมี
นายอุปถัมภ์   โพธิกนิษฐ์
อาจารย์
สาขาวิชาเคมี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
Records 1 to 20 of 180
 
งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4271-1375